stat4u
Korsze. BURMISTRZ KORSZ ODPOWIADA NA LIST CZYTELNICZKI - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. BURMISTRZ KORSZ ODPOWIADA NA LIST CZYTELNICZKI

Aktualności » Korsze. BURMISTRZ KORSZ ODPOWIADA NA LIST CZYTELNICZKI

Data:16.10.2015 (ost. aktualizacja 16.10.2015 19:51)
  • fot. Tomasz Dudziak
    fot. Tomasz Dudziak

Odnosząc się do publikacji zatytułowanej „Korsze, Olsztyn. List czytelniczki”, która ukazała się w dniu 11 października 2015 roku na stronie internetowej info-racje.pl, oświadczam, że zawarte w niej zarzuty są bezpodstawne, a podstawy działania autorki „listu” zupełnie dla mnie nie zrozumiałe.

W artykule „Korsze, Olsztyn. List czytelniczki” radca prawny Anna Jakóbowska opisuje zdarzenia, w których działając w imieniu swojego mocodawcy Mirosława Jakubowskiego wytoczyła przeciwko Gminie Korsze dwa powództwa o zapłatę. Oba roszczenia związane są z realizacją przez powoda na rzecz Gminy Korsze robót budowlanych.

Faktem jest, iż pierwsze z zainicjowanych przez w/w pełnomocnika postępowań zakończyło się niekorzystnym dla Gminy Korsze rozstrzygnięciem i w związku z tym pozwana obciążona została kosztami postępowania. Okoliczność powyższa nie przesądza jednak o niegospodarności lub marnotrawieniu środków publicznych przez kierownictwo Urzędu Miejskiego w Korszach, a w taki sposób zostało to przedstawione przez Annę Jakóbowską w wystosowanym liście.

W swoim liście pani Jakóbowska zapomniała też chyba o zapisach ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i konieczności stosowania jej przepisów przez Burmistrza Korsz. Art. 5.1 tejże ustawy mówi wprost: „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 1) nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 2) niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;”. Nie stosując się do zapisów ustawy naraził bym swój urząd na odpowiedzialność określoną w tejże ustawie, gdyż wobec naruszenia terminów wykonania inwestycji przez pana Mirosława Jakubowskiego zaistniał obowiązek naliczenia kar umownych wynikających z zawartej umowy.

Jednocześnie w przedmiotowym liście autorka podaje do publicznej wiadomości informację o kolejnym toczącym się postępowaniu i to praktycznie w przeddzień wyznaczonego przez Sąd terminu rozprawy wskazując na rzekome koszty, które Gmina Korsze będzie musiała ponieść w przypadku przegrania procesu.

W moim przekonaniu jest to postępowanie niegodne radcy prawnego, gdyż w sposób karygodny wyprzedza postanowienie niezawisłego sądu oraz kładzie nacisk na kierunek rozstrzygnięcia sporu przez sąd.

Jedną z fundamentalnych zasad państwa prawnego jest prawo do sądu. Realizacja tego prawa umożliwia faktyczną ochronę praw człowieka i obywatela. Konstytucja stanowi, iż każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia swojej sprawy, bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Próba dochodzenia swoich racji przed sądem nie może więc być traktowana jako niegospodarność lub marnotrawienie środków publicznych.

 

Burmistrz Korsz

/-/

Ryszard Ostrowski