stat4u
Korsze. KONKURS NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI - PREZESA ZARZĄDU - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. KONKURS NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI - PREZESA ZARZĄDU

Aktualności » Korsze. KONKURS NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI - PREZESA ZARZĄDU

Data:06.03.2018(ost. aktualizacja 06.03.2018 13:59)
  • Urząd Miejski w Korszach/Archiwum
    Urząd Miejski w Korszach/Archiwum

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. Posiada wykształcenie wyższe.

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych.

3. Nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie był karany z artykułu od 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.

4. Posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

5. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

6. Nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie, ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

7. Stan zdrowia kandydata winien pozwalać na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu.

 

Kandydatem na członka organu zarządzającego Spółką – prezesa spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

2. Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań.

3. Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
 
4. Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.

5. Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki spełniał następujące dodatkowe wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia: (wymagania dodatkowe):

1. Znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym Ustawy o gospodarce komunalnej, Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych.

3. Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne.

4. Doświadczenie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji oraz eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

5. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

6. Obsługa komputera, w tym programów edycyjnych, kalkulacyjnych.

7. Doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. Kwestionariusz osobowy lub CV z wykazem miejsc i okresów zatrudnienia oraz opisem wykształcenia.

2. Koncepcję funkcjonowania „WIKOM” -Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obejmująca okres 5 lat), w szczególności w zakresie:

a) kierunków dalszego rozwoju Spółki,

b) rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych, skutkujących zbilansowaniem działalności gospodarczej Spółki i zapewniających bieżącą realizację wszelkich zobowiązań Spółki.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.

4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.

5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz niekaralności z artykułu od 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych.

7. Oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

8. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – jeśli dotyczy.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz.922 z późn.zm.).

10. Oświadczenie o braku przesłanek dyskwalifikujących kandydaturę, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

11. Kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

12. Do oferty można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów.

 

Do zgłoszenia dołącza się kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

Uwaga:

Dokumenty aplikacyjne: CV/kwestionariusz osobowy, oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

1. Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w:  siedzibie Urzędu  Miejskiego w Korszach , 11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 13 ( sekretariat pok. 103) lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Korszach, w terminie do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 13.00.

2. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 13.00.

Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać” .

3. W trakcie konkursu kandydaci mogą uzyskać niezbędne informacje do opracowania koncepcji funkcjonowania Spółki (obejmującej okres 5 lat) w siedzibie Spółki ul. Wojska Polskiego 40 w Korszach.

W siedzibie Spółki kandydaci mogą zapoznać się z:

- umową Spółki,

- ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Spółki,

- ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniem Zarządu Spółki,

- informacjami o zasobach technicznych i kadrowych Spółki.

 

Informacje dodatkowe:

1. Procedura konkursowa prowadzona jest dwuetapowo.

2. Etap pierwszy odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu wymogów formalnych określonych w Regulaminie. Decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu podejmuje Rada Nadzorcza. Spełnienie wymogów formalnych przez kandydata odnotowuje się na formularzu sprawdzenia zgłoszenia pod względem spełnienia wymogów formalnych przez kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „WIKOM” -Wodociągi i Oczyszczanie Miasta.

3. Rada Nadzorcza wybiera kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu, sporządzając listę kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „WIKOM” -Wodociągi i Oczyszczanie Miasta.

4. Kandydaci, których zgłoszenia będą zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną niezwłocznie o tym poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korszach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z danym kandydatem.

5. Etap drugi obejmuje rozmowy z kandydatami, ocenę kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, wiedzy, wizji rozwoju Spółki oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyniku konkursu.

6. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w konkursie.

7. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, unieważnić i zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej WIKOM Sp. z o.o. Korsze
Hubert WNOROWSKI

 

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki „WIKOM” - Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.

Źródło: www.korsze.pl