stat4u
Korsze. Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach

Aktualności » Korsze. Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach

Data:08.07.2013 (ost. aktualizacja 08.07.2013 21:03)
  • Urząd Miejski w Korszach.źródło: www.korsze.pl
    Urząd Miejski w Korszach.źródło: www.korsze.pl

 

 

 

 

 

Burmistrz    Korsz ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka Kultury  W Korszach.

 

1. Nazwa i adres instytucji kultury:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  w  KORSZACH  ul. Wolności 5, 11-430 Korsze

2. Wymagania niezbędne kandydatów:

- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-wykształcenie: wyższe, preferowane wykształcenie specjalistyczne z zakresu kulturalno-oświatowego, pedagogicznego,

- doświadczenie zawodowe – 3 lata stażu pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość zagadnień związanych z zarządzeniem i finansowaniem instytucji kultury,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury,

-przedstawienie autorskiej pisemnej koncepcji (programowo-organizacyjnej) funkcjonowania  Miejskiego Ośrodka Kultury przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych (do 10 stron).

 

 3.  Wymagania dodatkowe kandydatów:

- znajomość przepisów z zakresu  finansów publicznych, zamówień publicznych, działalności samorządu gminnego, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,                          o organizowaniu imprez masowych, Kodeksu Pracy,

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku ,

-znajomość pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym z programów Unii Europejskiej,

-predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych                   z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

- umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,

- umiejętność pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi,

- znajomość języka obcego,

- umiejętność obsługi komputera,

- dyspozycyjność, samodzielność, systematyczność, obowiązkowość.

 

4. Sposób dokumentowania posiadanych kwalifikacji:

 

1)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączniku do ogłoszenia),

2)     życiorys (CV),

3)     list motywacyjny (wraz z numerem telefonu kontaktowego),

4)     kserokopia dowodu osobistego,

5)     dokument poświadczający wykształcenie,

6)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7)     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

8)     oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i  o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk w załączeniu do ogłoszenia),

9)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk w załączeniu do ogłoszenia),

10)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Dyrektora lub oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

11)  autorska pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania  Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Przeprowadzający konkurs zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów.

 

 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w statucie MOK,

2) realizacja programu działania zgodnie z zawartą umową w oparciu o przyjętą koncepcję funkcjonowania i rozwoju MOK w Korszach,

3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe MOK,

4) kierowanie MOK i reprezentowanie go na zewnątrz,

5) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników MOK w zakresie prawa pracy,

6) dbanie o prawidłową gospodarkę finansową MOK,

7) zarządzanie mieniem MOK,

8) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Korsze,

9) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,

10) inicjowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,

8) współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, artystami i twórcami, organami Gminy, jednostkami pomocniczymi oraz mieszkańcami.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Korszach, 11-430 Korsze ul. Mickiewicza 13 ( sekretariat pok. 103), pocztą elektroniczną na adres: ugim_korsze@korsze.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego  z dopiskiem:” Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach” w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 roku.

  1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz nanoszenia stosownych poprawek.
  3. Poprzez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
  4. Informacji o konkursie udziela Piotr Sańko – Kierownik Referatu  Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Korszach tel. 89 754-18-62 .
  5. Do przeprowadzenia konkursu Burmistrz Korsz powoła Komisję Konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Regulamin konkursu będzie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu                 i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

7.  Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków

 

1. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 7 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków.

2. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.

3.  Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione oraz zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie lub drogą elektroniczną.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /korsze-ugim.bip-wm.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korszach i Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach.

5. Burmistrz Korsz może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyn.

 

8. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury.

 

Kandydat  może zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Miejskiego Ośrodka Kultury osobiście w jego siedzibie ul. Wolności 5 w Korszach po telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby- tel. 89 754-20-03.

źródło: www.korsze.pl


bezpośredni link do ogłoszenia: http://korsze.pl/index.php/320-konkurs-na-stanowisko-dyrektora-miejskiego-osrodka-kultury-w-korszach