stat4u
Korsze. Słów kilka w nawiązaniu do oświadczenia burmistrza Korsz - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Słów kilka w nawiązaniu do oświadczenia burmistrza Korsz

Aktualności » Korsze. Słów kilka w nawiązaniu do oświadczenia burmistrza Korsz

Data:05.11.2013 (ost. aktualizacja 05.11.2013 04:05)

Szanowny Panie Burmistrzu Gminy Korsze,

Miałem pozostawić bez komentarza Pana oświadczenie z 22.10.2013r, które zamieściliśmy na naszej stronie 31.10.2013r, ale otrzymałem wiele sygnałów, by odnieść się do tego.

Gmina Korsze to obszar zamieszkały przez około 15 tysięcy mieszkańców.  Pan wybrany został przez część społeczności, by reprezentować całość i działać w jej imieniu. Ta społeczność, do której należę, ma prawo Pana oceniać, obserwować, kontrolować.

Jeszcze raz przypominam, że Gmina Korsze, to nie Pana prywatny folwark. Prywatność ma Pan w swoim domu, choć i tutaj z racji pełnionej funkcji ma Pan jej  mniej niż inni. Zgodził się Pan na to decydując się na walkę o urząd burmistrza.

Pisze Pan, że zgodnie z art. 4 Prawa Prasowego nie jest zobowiązany do udzielania naszej redakcji żadnych wywiadów.

 Otóż Szanowny Panie, nikt nie prosił o wywiad, a o udzielenie informacji o działalności gminy. Poza tym na wywiad to trzeba sobie zasłużyć swoją postawą i wkładem. Moglibyśmy jedynie przeprowadzić rozmowę, ale nie było takiej potrzeby. Opiera się Pan przy tym na art. 4 Prawa prasowego, co mnie zupełnie dziwi.

Poniżej przytaczam artykuł 4 Prawa prasowego:

Art. 4. 1. (3) Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności.

2. (4) (skreślony).

3. (5) W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy.

4. (6) Odmowę, o której mowa w ust. 3, lub niezachowanie wymogów określonych w tym przepisie, można zaskarżyć do sądu administracyjnego w terminie 30 dni; w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych.

5. (7) (skreślony).

6. (8) (skreślony).

Ponadto, zgodnie z art. 115 §1 kk jest Pan funkcjonariuszem publicznym.

Natomiast art. 81 Ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r brzmi:

Art. 81.

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Również interes społeczny przemawia za tym, by pokazać Pana postawę w całej okazałości, bowiem docierają do nas sygnały, że mieszkańcy, którzy przychodzą do Pana, też są w podobny sposób traktowani.

Zastanawia, czy zarejestrowany i opublikowany przez naszą redakcję materiał z wizyty w Urzędzie Miejskim w Korszach przedstawia Pana prawdziwą twarz czy też nie. Biorąc pod uwagę jednak obecność sekretarz Gminy podczas rozmowy należy wnioskować, że to prawdziwy, naturalny sposób przyjmowania przez Pana petentów, mieszkańców Gminy Korsze.

Zarzuca mi Pan brak rzetelności… Panie Burmistrzu, jeżeli uważa Pan, że zamieszczone przeze mnie nagranie było nierzetelne, nagranie, gdzie 90% wypowiedzi należy do Pana, to w takim razie jaka jest definicja rzetelności według Pana?  Czy rzetelny jest artykuł autoryzowany przez Pana, a może nawet napisany? Jeżeli na tym ma polegać rzetelność i jeżeli tylko z takimi „obiektywnymi mediami” Pan rozmawia, to gratuluję poczucia humoru.

A tak na marginesie, to od paru lat nie przeczytałem jeszcze żadnego artykułu, gdzie byłyby Pana działania opisane jakkolwiek krytycznie. Wielkim szczęściem jest, że Gmina Korsze ma taki talent samorządowy, dzięki czemu tak dobrze się tutaj mieszka i żyje. A wszystko to dzięki obiektywnym mediom, tylko z którymi Pan rozmawia. Oczywiście żartowałem

Tomasz Dudziak

redaktor naczelny