stat4u
Otrzymujesz dodatek mieszkaniowy? Od 1 stycznia 2014 możesz otrzymywać dopłatę do energii elektrycznej - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Otrzymujesz dodatek mieszkaniowy? Od 1 stycznia 2014 możesz otrzymywać dopłatę do energii elektrycznej

Aktualności » Otrzymujesz dodatek mieszkaniowy? Od 1 stycznia 2014 możesz otrzymywać dopłatę do energii elektrycznej

Data:01.11.2013 (ost. aktualizacja 01.11.2013 12:55)
  • Ilustracja do tekstu. Źródło: internet
    Ilustracja do tekstu. Źródło: internet

Jakie trzeba spełnić warunki, by uzyskać zryczałtowany dodatek energetyczny?

  1. Należy mieć przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
  2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej
  3. Złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta wniosek, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

 

Wysokość limitu, wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek wypłacany będzie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany będzie do 30 stycznia danego roku. Wynosił będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

 

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U.  2013  poz. 984)

Tomasz Dudziak